HAV Travel- Thương hiệu xe hoa hàng đầu miền trung

• Địa chỉ: 445 Hải Phòng

• Số điện thoại: 0901159011

• Email: sales.dn@havtravel.vn

• Website: http://havtravel.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://havtravel.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/havtravelagency